Методика

2013 рік

Навчимо дітей плаванню.

Про підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, які викладають предмет "Фізична культура"

Шановні колеги!
Останнім часом багато уваги приділяється якості викладання предмету "Фізична культура". Особливо це стосується початкової ланки, в якій впроваджується новий Державний стандарт і нова навчальна програма.
Звертаємо Вашу увагу на те, що вчителям початкових класів, які проводять фізичну культуру, необхідно мати посвідчення, яке надає їм право викладати предмет у своєму класі. 
Аргументуємо означену вимогу цитатами та посиланнями на нормативні документи.

Закон України "Про фізичну культуру і спорт"

Стаття 49. Кадрове забезпечення сфери фізичної культури і спорту
Держава забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів у сфері фізичної культури і спорту.
Право проводити фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність, фізкультурно-спортивну реабілітацію надається фахівцям, які мають спеціальну освіту та відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень. Тренери та спортивні судді проходять обов'язкову атестацію в порядку ( z1577-12 ), визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту.
Атестація тренерів та спортивних суддів, фахівців з фізку-льтурно-спортивної реабілітації, які беруть участь у фізкультур-но-оздоровчих, фізкультурно-реабілітаційних та спортивних за-
ходах для інвалідів, проводиться Українським центром з фізичної культу-ри і спорту інвалідів, у порядку, визначеному центральним органом ви-конавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фі-зичної культури та спорту.{Частина друга статті 49 із змінами, вне-сеними згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012)

Національна доктрина розвитку ФКіС / Затв. указом Президента України від 28.09.2004 №1148/2004

 VI. Забезпечення розвитку фізичної культури і спорту 
   22. Кадрова політика у сфері фізичної культури і спорту базується  на використанні науково обґрунтованих підходів до прогнозування та задоволення реальних потреб  суспільства  у відповідних  фахівцях  (як  за  кількістю, так і за якістю підготовки), підвищення рівня захисту їх інтересів, удосконалення системи морального і матеріального стимулювання, нормування та оплати праці, посилення особистої відповідальності за кінцевий результат діяльності. Забезпечення високої професійності таких фахівців стимулюється шляхом проведення їх періодичної атестації. Визначальними чинниками у доборі кадрів є фаховий рівень, досвід роботи та вміння працювати в нових соціально-економічних умовах. У сфері  фізичної  культури  і спорту систематично оновлюється нормативна база з питань класифікації професій.

Наказ МОН України від 14.12.2005 "Про вдосконалення роботи з фізичного виховання в навчальних закладах України"

5. Ректорам і директорам обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти запровадити з 2006 року викладання спеціального курсу з теорії та методики фізичного виховання в обсязі не менше 36 год. для вчителів початкової школи.

Наказ МОН України від 01.06.2010 №521 "Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в ЗНЗ"

1.3. Заняття з фізичної культури і спорту в навчальних 
закладах проводяться відповідно до навчальних програм освітньої
галузі "Здоров'я і фізична культура" Державного стандарту
початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 16.11.2000 N 1717 ( 1717-2000-п ), та
Державного стандарту базової і повної середньої освіти,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004
N 24 ( 24-2004-п ).
Заняття з фізичної культури і спорту в навчальних закладах
проводяться вчителем фізичної культури або особою, яка має
спеціальну освіту та кваліфікацію: тренер, керівник гуртка, групи,
спортивної секції тощо (далі - фахівець з фізичної культури і
спорту) і пройшла обов'язковий профілактичний медичний огляд
відповідно до Правил проведення обов'язкових профілактичних
медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та
організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення
і може призвести до поширення інфекційних хвороб, затверджених
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.07.2002 N 280
( z0639-02 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
08.08.2002 за N 639/6927.Поряд із вищезазначеними витягами звертаємо Вашу увагу на те, що ми є мешканцями Європейської спільноти, тому не маємо права бути байдужими до подій Євроінтеграції. 
Звертаємо Вашу увагу також і на цей документ:

Європейський маніфест "Молоді люди та спорт" 

Статья 7. Руководство
1.Занятиями спортом на всех уровнях - в стенах или за стенами школы - должны руководить квалифицированные и подготовленные руководители, учителя, тренеры,независимо от того, работают они на добровольной или профессиональной основе.Они должны с ответственностью подходить к выполнению своих обязательств, знать о специфических нуждах молодых людей.
2. Руководители должны относиться к молодым людям с уважением, учить их терпимости и честности, вовлекать их в процесс принятия решений, касающихся организаций, в которых они занимаются, заинтересовывать их в приобретении руководящего опыта.
3. Компетентные власти должны предпринимать необходимые шаги, чтобы учителя,тренеры, руководители повышали свою квалификацию на рабочих местах. Занятиями спортом на всех уровнях - в стенах или за стенами школы - должны руководить квалифицированные и подготовленные руководители, учителя,тренеры,независимо от того, работают они на добровольной или профессиональной основе.Они должны с ответственностью подходить к выполнению своих обязательств, знать о специфических нуждах молодых людей. Руководители должны относиться к молодым людям с уважением, учить их терпимости и честности, вовлекать их в процесс принятия решений, касающихся организаций, в которых они занимаются, заинтересовывать их в приобретении руководящего опыта.Компетентные власти должны предпринимать необходимые шаги, чтобы учителя,тренеры, руководители повышали свою квалификацию на рабочих местах.
Чекаємо на Ваші замовлення щодо проведення спецкурсу "Теорія та методика фізичного виховання" (обсяг - 40 годин) з підвищення кваліфікації вчителів початкових класів на 2014 рік. Спецкурс пропонуємо проводити на базі Вашого району впродовж канікулярний термін в разі, якщо збереться повна академічна група (25 осіб).

Пояснение об особенностях организации учебного процесса по физическому воспитанию учащихся в учебных заведениях Запорожской области

...Оценки в сентябре не ставим.... Учащиеся подготовительной группы оцениваются... Учащимся специальной медицинской группы ставим "зачтено"... Об этом - более подробно - см. далее.

2012 год

Методические рекомендации по обобщению личного педагогического опыта.  

Важно отразить, на какие научные исследования Вы опирались, кто из ученых, ведущих практиков наиболее успешного обучения и воспитания детей был для вас предшественником.


2011 год

Государственная итоговая аттестация выпускников по предмету "Физическая культура" (2011-2012 у/г)

В соответствии с письмом МОНМС Украины  № 1/9-61 від 27 січня 2012 року „Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році” / http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/26999 /определено: цель ГИА по физической культуре - проверка соответствия ЗУН 11-классников программным требованиям, оценка учебных достижений учащихся за курс общего основного образования. Проводится по заданиям пособия "Збірник завдань для проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури. 11 клас" (авт. Тимошенко О.В. та ін. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2012). 

Даём ссылочку, по которой Вы можете выйти на место публикации сборника заданий государственной итоговой аттестации по предмету "Физическая культура": Жмите сюда!

Ответы

Публикуем ответы на вопросы ГИА по физической культуре - 2012 (уровень стандарта + плавание, волейбол, футбол).

Особенности оценивания учебных достижений учащихся 1-11 классов по предмету "Физическая культура" (2011-2012 учебный год)

Уважаемые коллеги. Обращаем Ваше внимание на очень важный вопрос - оценивание учебных достижений учащихся с разным уровнем здоровья по показателям медицинского обследования. Перейдите по ссылке: Оценка по предмету "Физическая культура"

2010 год